ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

Working with databases in LibreOffice

ទិដ្ឋភាព​ប្រភព​ទិន្នន័យ

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

នៅ​ខាង​ឆ្វេង​ដៃ​ អ្នក​អាច​មើល​ឃើញ​​ កម្មវិធី​រុករក​ប្រភព​ទិន្នន័យ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​តារាង​មួយ ឬ សំណួរ​នៅ​ទីនោះ អ្នក​ឃើញ​មាតិកា​របស់​តារាង​​ ឬ សំណួរ​​នេះ​នៅ​ខាង​ស្តាំ​ ។ នៅ​រឹម​កំពូល​គឺ​ របារ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

ប្រភព​ទិន្នន័យ

សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន​ជា​ប្រភព​ទិន្នន័យ

មើល​មាតិកា​ប្រភព​ទិន្នន័យ

Menu bar of a database file

សំណុំ​បែប​បទ​ និង របាយការណ៍

Create new form document, edit form controls, Form Wizard

បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ផ្ទុយ​ពី​ទ្រង់ទ្រាយ​កែ​សម្រួល

អ្នក​ជំនួយ​ការ​របាយការណ៍

ការ​ប្រើ​ និង កែសម្រួល​របាយការណ៍​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

សំណួរ

Create new query or table view, edit query structure

Query Wizard

បញ្ចូល​ កែសម្រួល និង ចម្លង​កំណត់ត្រា

តារាង

Create new table, edit table structure, index, relations

Table Wizard

បញ្ចូល​ កែសម្រួល និង ចម្លង​កំណត់ត្រា

Please support us!