កំពុង​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​តារាង

Data is stored in tables. As an example, your system address book that you use for your email addresses is a table of the address book database. Each address is a data record, presented as a row in that table. The data records consist of data fields, for example the first and the last name fields and the email field.

ការ​បង្កើត​តារាង​ថ្មី​មួយ​ដោយ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​តារាង

ក្នុង​ LibreOffice អ្នក​អាច​បង្កើត​តារាង​ថ្មី​មួយ​ ដោយ​ប្រើ អ្នកជំនួយ​ការ​តារាង

  1. បើក​ឯកសារ​​មូលដ្ឋាន​ទិន្ន​ន័យ​ ដែល​អ្នក​​​ចង់​បង្កើត​តារាង​ថ្មី​ ។

  2. នៅ​ក្នុង​ស្លាបព្រិល​ខាង​ឆ្វេង​នៃ​បង្អួច​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ចុច​រូបតំណាង តារាង ។

  3. ចុច​ ប្រើ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ដើម្បី​បង្កើត​តារាង ។

ការ​បង្កើត​តារាង​ថ្មី​មួយ​​ដោយ​ប្រើ​ទិដ្ឋភាព​រចនា

  1. បើក​ឯកសារ​​មូលដ្ឋាន​ទិន្ន​ន័យ​ ដែល​អ្នក​​​ចង់​បង្កើត​តារាង​ថ្មី​ ។

  2. នៅ​ក្នុង​ស្លាបព្រិល​ខាង​ឆ្វេង​នៃ​បង្អួច​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ចុច​រូបតំណាង តារាង ។

  3. ចុច​ បង្កើត​តារាង​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​​តារាង ។

អ្ន​ក​មើល​​បង្អួច​ ការ​រចនាតារាង ។

ការ​បង្កើត​ទិដ្ឋភាព​តារាង​ថ្មី​មួយ

ប្រភេទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ខ្លះ​គាំទ្រ​ទិដ្ឋភាព​តារាង ។ ទិដ្ឋភាព​តារាង​គឺ​ជា​សំណួរ​មួយ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ជាមួយ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។ សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ភាគ​ច្រើន ទិដ្ឋភាព​មួយ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដូច​ដែល​អ្នក​ប្រើ​តារាង​ដែរ ។

  1. បើក​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដែល​អ្នក​ចង់​បង្កើត​ទិដ្ឋភាព​តារាង​ថ្មី ។

  2. នៅ​ក្នុង​ស្លាបព្រិល​ខាង​ឆ្វេង​នៃ​បង្អួច​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ចុច​រូបតំណាង តារាង ។

  3. ចុច បង្កើត​ទិដ្ឋភាព​តារាង ។

You see the View Design window, which is almost the same as the Query Design window.

Please support us!