​ការ​ស្វែង​រក​ជាមួយ​តម្រង​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​

 1. បើក​ឯកសារ​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ដែល​មាន​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ។

  As an example, open an empty text document and press + Shift + F4 keys. Open the bibliography database table biblio in the data source view. While pressing Shift+, drag a few column headers into the document so that the form fields are created.

 2. On the Form Controls toolbar, click the Design Mode On/Off icon to turn off the design mode.

  Icon Design Mode

  Design Mode On/Off

 3. On the Form Navigation toolbar, click the Form-Based Filters icon. The current document is displayed with its form controls as an empty edit mask. The Form Filter toolbar appears.

  Icon Form Navigator

  Form Navigator

 4. បញ្ចូល​លក្ខខណ្ឌ​តម្រង​ទៅ​ក្នុង​វាល​មួយ​ ឬ ច្រើន​ ។ ចំណាំ​ថា​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បញ្ចូល​លក្ខខណ្ឌ​តម្រង​​ទៅ​ក្នុង​វាល​ជាច្រើន​ លក្ខខណ្ឌ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ទាំងអស់​​ត្រូវ​តែ​ផ្គូផ្គង​ (ប៊ូលីន AND) ។

More information about wildcards and operators can be found in Query Design.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច​រូបតំណាង អនុវត្ត​តម្រង​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​សំណុំ​បែប​បទ នៅលើ​របារ​ឧបករណ៍ តម្រង​សំណុំ​បែប​បទ តម្រង​នឹង​ត្រូវ​បាន​​អនុវត្ត ។ អ្នក​ឃើញ​របារ​ឧបករណ៍ រុករក​សំណុំ​បែប​បទ និង​ អាច​​រក​មើល​តាមរយៈ​កំណត់​ដែល​រក​ឃើញ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច​ប៊ូតុង​ បិទ នៅលើ​របារ​ឧបករណ៍ តម្រង​សំណុំ​បែប​បទ សំណុំ​បែប​បទត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដោយ​គ្មាន​តម្រង​មួយ​ ។

Click the Apply Filter icon on the Form Navigation toolbar to change to the filtered view.

Icon Apply Filter

Apply Filter

The filter that has been set can be removed by clicking Reset Filter/Sort icon.

Icon Reset Filter/Sort

Reset Filter/Sort

Please support us!