​ការ​ស្វែង​រក​ជាមួយ​តម្រង​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​

  1. បើក​ឯកសារ​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ដែល​មាន​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ។

    As an example, open an empty text document and press + Shift + F4 keys. Open the bibliography database table biblio in the data source view. While pressing Shift+, drag a few column headers into the document so that the form fields are created.

  2. On the Form Controls toolbar, click the Design Mode On/Off iconIcon to turn off the design mode.

  3. On the Form Navigation toolbar, click the Form-Based Filters iconIcon. The current document is displayed with its form controls as an empty edit mask. The Form Filter toolbar appears.

  4. បញ្ចូល​លក្ខខណ្ឌ​តម្រង​ទៅ​ក្នុង​វាល​មួយ​ ឬ ច្រើន​ ។ ចំណាំ​ថា​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បញ្ចូល​លក្ខខណ្ឌ​តម្រង​​ទៅ​ក្នុង​វាល​ជាច្រើន​ លក្ខខណ្ឌ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ទាំងអស់​​ត្រូវ​តែ​ផ្គូផ្គង​ (ប៊ូលីន AND) ។

More information about wildcards and operators can be found in Query Design.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច​រូបតំណាង អនុវត្ត​តម្រង​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​សំណុំ​បែប​បទ នៅលើ​របារ​ឧបករណ៍ តម្រង​សំណុំ​បែប​បទ តម្រង​នឹង​ត្រូវ​បាន​​អនុវត្ត ។ អ្នក​ឃើញ​របារ​ឧបករណ៍ រុករក​សំណុំ​បែប​បទ និង​ អាច​​រក​មើល​តាមរយៈ​កំណត់​ដែល​រក​ឃើញ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច​ប៊ូតុង​ បិទ នៅលើ​របារ​ឧបករណ៍ តម្រង​សំណុំ​បែប​បទ សំណុំ​បែប​បទត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដោយ​គ្មាន​តម្រង​មួយ​ ។

Click the Apply Filter iconIcon on the Form Navigation toolbar to change to the filtered view.

The filter that has been set can be removed by clicking Reset Filter/Sort iconIcon.

ការ​ប្រើ​កម្មវិធី​រុករក​តម្រង

ការ​ស្វែង​រក​ឯកសារ​​តារាង​ និង ​សំណុំ​បែប​បទ

Please support us!