ការ​ចុះឈ្មោះ​ និង លុប​មូលដ្ឋានទិន្នន័យមួយ

Data from any database file can be registered to the installed instance of LibreOffice. To register means to tell LibreOffice where the data is located, how it is organized, how to get that data, and more. Once the database is registered, you can use the menu command View - Data source to access the data records from your text documents and spreadsheets.

ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​‘ិន្នន័យ​ដែល​មានសÒរាប់​មួយ​ ៖

  1. ជ្រើស - LibreOffice Base - មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

  2. ចុច ថ្មី ហើយ​ជ្រើស​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

ដើម្បី​យក​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​​ចេញ​ពី​ LibreOffice

  1. ជ្រើស - LibreOffice Base - មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

  2. ជ្រើស​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ និង ចុច​ លុប ។

Please support us!