កំពុង​ធ្វើ​ការ​ជំមួយ​សំណួរ

ជារឿយ​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ចូលដំណើរ​តែ​​​​សំណុំ​រង​នៃ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​​ដែល​​អាច​​ត្រូវ​បាន​កំណត់​យ៉ាង​ល្អ​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ​តម្រង​ អ្នក​អាច​កំណត់​សំណួរ​មួយ​ ។ នេះ​​ជា​​ឈ្មោះ​​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ទិដ្ឋភាព​ថ្មី​នៅ​​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ត្រង​ ។ អ្នក​បើក​សំណួរ​ ​និង ឃើញ​ទិន្នន័យ​បច្ចុប្ប​ន្ន​​​ក្នុង​ប្លង់​តារាង​ដែល​អ្នក​​​​បាន​កំណត់​ ។​​​​

ការ​បង្កើត​សំណួរ​ថ្មី​ដោយ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំណួរ

In LibreOffice you can create a new query using the Query Wizard:

  1. បើក​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​​​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្កើត​សំណួរ​ថ្មី ។

  2. នៅ​ក្នុង​ស្លាប​ព្រិល​ខាង​ឆ្វេង​​នៃ​បង្អួច​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ចុច​រូបតំណាង ​ សំណួរ ។

  3. ចុច​ ប្រើ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ដើម្បី​បង្កើត​សំណួរ ។

ការ​បង្កើត​សំណួរ​ថ្មី​ជាមួយ​ទិដ្ឋភាព​រចនា

  1. បើក​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​​​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្កើត​សំណួរ​ថ្មី ។

  2. នៅ​ក្នុង​ស្លាប​ព្រិល​ខាង​ឆ្វេង​​នៃ​បង្អួច​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ចុច​រូបតំណាង ​ សំណួរ ។

  3. ចុច​ បង្កើត​សំណួរ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​​រចនា ។

You see the Query Design window.

Please support us!