ការ​បង្កើត​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ថ្មី​មួយ

  1. ជ្រើស ឯកសារ - ថ្មី - មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

    This opens the Database Wizard, where you create a new database file.

  2. ក្នុង​អ្នកជំនួយការ​​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​​​ ជ្រើស​ប្រភេទ​​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​ និង​ ជ្រើស​ជម្រើស​​បើក​អ្នកជំនួយ​ការតារាង​ ជាអ្នកជំនួយ​ការ​​​បន្ទាប់​ ។

    The Table Wizard helps you to add a table to the new database file.

Please support us!