ការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ពីរ​​ឯកសារ​អត្ថបទ​

You can insert text into other document types, such as spreadsheets and presentations. Note that there is a difference between whether the text is inserted into a frame, a spreadsheet cell, or into the outline view of a presentation.

Icon Paste

ដើម្បី​ជ្រើស​ទ្រង់​ទ្រាយ​​ដែល​​​មាតិកា​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​នឹង​ត្រូវ​បានបិទភ្ជាប់ ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់​នឹង​​រូបតំណាង​ បិទភ្ជាប់ នៅ​លើ​​របារ​ស្តង់ដារ ឬ ជ្រើស​ កែសម្រួល - បិទភ្ជាប់ពិសេស បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​សម​រម្យ ។

ការ​ចម្លង​អត្ថបទ​ដោយ​ប្រើ​​​អូស​ និង ទម្លាក់

Please support us!