ការ​ចម្លង​វត្ថុ​គំនូរ​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ទៀត

ក្នុង​ LibreOffice វា​អាច​ចម្លង​វត្ថុ​គំនូរ​រវាង​ឯកសារ​ ​អត្ថបទ សៀវភៅ​បញ្ជី​ និង​ ការ​បង្ហាញ ។

  1. ជ្រើស​វត្ថុគំនូរ​ ឬ វត្ថុ ។

  2. ចម្លង​វត្ថុគំនូរ​ទៅ​ក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់ ឧទាហរណ៍ ដោយ​ប្រើ+C ។

  3. ប្តូរ​ទៅ​ឯកសារ​ផ្សេង​ និង ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​កន្លែង​ដែល​វត្ថុ​គំនូរ​​ត្រូវ​បាន​​បញ្ចូល​​ ។

  4. បញ្ចូល​វត្ថុ​គំនូរ ឧទាហរណ៍ ដោយ​ប្រើ +V ។

ការ​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ

An inserted drawing object is anchored to the current paragraph. You can change the anchor by selecting the object and clicking the Change Anchor icon on the OLE Object toolbar or the Frame toolbar. This opens a popup menu where you can select the anchor type.

ការ​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី​មួយ

វត្ថុ​គំនូរ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​មួយ​ត្រូវ​បាន​បោះយុថ្កា​ទៅ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។ អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​យុថ្កា​រវាង​ក្រឡា និង​ទំព័រ​ដោយ​ជ្រើស​វត្ថុ ហើយ​ចុច​រូបតំណាង ផ្លាស់ប្ដូរយុថ្កា រូបតំណាង.

Please support us!