ការ​កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ LibreOffice

អ្នក​អាច​ប្តូរ​ LibreOffice ​របស់​អ្នក​តាម​បំណង​​​ដើម្បី​ឲ្យ​សមនឹង​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​ ។

ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទាំងនេះ​ ជ្រើស​ ឧបករណ៍ - ប្តរ​តាម​បំណង ដើម្បី​បើក​ប្រអប់ ប្តូរ​តាម​បំណង ។

Please support us!