បន្ថែម​វាយនភាព​ទៅ​របារ​គំនូស​តាង

You can add texture to the bars in a graph or chart (instead of the default colors) via graphics:

  1. បញ្ចូល​របៀប​កែ​សម្រួល​ដោយ​ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​គំនូស​តាង​ ។

  2. ចុច​លើ​របារ​ណា​មួយ​នៃ​ស៊េរី​របារ​ដែល​អ្នក​ចង់​កែ​សម្រួល ។ របារ​ទាំងអស់​នៃ​ស៊េរី​នេះ​ឥឡូវ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

    បើ​អ្នក​ចង់​កែ​សម្រួល​របារ​តែ​មួយ ចុច​​​ម្ដង​ទៀត​លើ​របារ​នោះ ។

  3. ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ ជ្រើស​ លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ ។ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ផ្ទាំង ផ្ទៃ ។

  4. Click on Image. In the list box select an image as a texture for the currently selected bars. Click OK to accept the setting.

Please support us!