ការ​បញ្ចូល​ការ​ចុះ​បន្ទាត់​ក្នុង​ក្រឡា

ការ​បញ្ចូល​ការ​ចុះ​បន្ទាត់​ក្នុង​ក្រឡា​សៀវភៅ​បញ្ជី​របស់​ LibreOffice Calc

To insert a line break in a spreadsheet cell, press the +Enter keys.

នេះ​នឹង​ធ្វើ​ការ​តែ​​ជាមួយ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​កែសម្រួល​អត្ថបទ​ខាង​ក្នុង​ក្រឡា​ មិន​មែន​នៅ​បន្ទាត់​បញ្ចូល​ទេ​ ។ ដូច្នេះ​ដំបូង​អ្នក​​ចុច​ទ្វេ​ដង​​​លើ​ក្រឡា​ បន្ទាប់​មក​ចុច​មួយ​ដង​នៅ​ទី​តាំង​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ចុះ​បន្ទាត់​ ។

note

You can search for a newline character in the Find & Replace dialog by searching for \n as a regular expression. You can use the text function CHAR(10) to insert a newline character into a text formula.


ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រឡា LibreOffice Calc សម្រាប់​ការ​រុំ​បន្ទាត់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

  1. ជ្រើស​ក្រឡា​ដែល​អ្នក​ចង់​ចុះ​បន្ទាត់​​​មួយ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

  2. Choose Format - Cells - Alignment.

  3. ជ្រើស រុំ​អត្ថបទ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ។

    note

    For automatic wrapping in XLS files, the rows in question should be set to Optimal Height.


ការ​បញ្ចូល​ការ​ចុះ​​បន្ទាត់​​ក្នុង​តារាង​ឯកសារ​អត្ថបទ​របស់​ LibreOffice Writer

To insert a line break in a text document table cell, press the Enter key.

ការ​ចុះ​បន្ទាត់​​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​​នឹង​ត្រូវ​បានធ្វើ ​ខណៈ​ពេល​​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល​​កាត់​ចុង​ក្រឡា​នីមួយៗ​ ។

Please support us!