\

ការ​កំណត់​ស៊ុម​សម្រាប់​កថាខណ្ឌ

ការ​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​មួយ​

 1. ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​កថាខណ្ឌ​ ដែល​អ្នក​ចង់​កំណត់​ស៊ុម​មួយ ។

 2. ជ្រើស​ ទ្រង់ទ្រាយ - កថាខណ្ឌ - ស៊ុម ។

 3. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​​ស៊ុម​លំនាំ​ដើម​​មួយ​ក្នុង​ផ្ទៃ លំនាំ​ដើម ។

 4. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម ទទឹង និង​ពណ៌​បន្ទាត់​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ បន្ទាត់។ ការ​កំណត់​នេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ​បន្ទាត់​ស៊ុម​ទាំងអស់​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស។

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. ចុច​ យល់​ព្រម ដើម្បី​អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ។

ការ​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ប្តូរ​តាម​បំណង​មួយ

 1. ជ្រើស​ ទ្រង់ទ្រាយ - កថាខណ្ឌ - ស៊ុម ។

 2. ក្នុង​ផ្ទៃ កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ ជ្រើស​គែម​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ក្នុង​ប្លង់​រួម ។ ចុច​លើ​គែម​មួយ​ក្នុង​ការ​មើល​ជា​មុន​ ដើម្បី​បិទ​បើក​ជម្រើស​របស់​គែម​មួយ​ ។

 3. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម ទទឹង និង​ពណ៌​បន្ទាត់​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ បន្ទាត់។ ការ​កំណត់​ទាំងនេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ​បន្ទាត់​ស៊ុម​ទាំងអស់​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស។

 4. ធ្វើ​ជំហាន​ទី​២​ម្តង​ទៀត​សម្រាប់​គែមស៊ុម​ទាំងអស់

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. ចុច​ យល់​ព្រម ដើម្បី​អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ។

Please support us!