ឧបករណ៍​ជំនួយ​ក្នុង​ LibreOffice

LibreOffice គាំទ្រ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ជា​ជំនួយ​មួយ​ចំនួន​ដូច​នេះ​ដូច​ជា​កម្មវិធី​ការ​កែប្រែ​អេក្រង់, screen readers, និង​ក្ដារចុច​លើ​អេក្រង់។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

A current list of supported assistive tools can be found on the Wiki at https://wiki.documentfoundation.org/Accessibility.


បានគាំ​ទ្រ​ឧបករណ៍​បញ្ចូល​​

LibreOffice ផ្តល់​លទ្ធភាព​ឲ្យ​ប្រើ​ឧបករណ៍​បញ្ចូល​ជាជម្រើស​ ដើម្បី​ចូល​ដំណើរ​ការ​អនុគមន៍​ទាំងអស់​របស់​ LibreOffice ។

Please support us!