ភាព​អាច​ចូល​ដំណើរ​ការ​ក្នុង​ LibreOffice

លក្ខណៈ​ពិសេស​ការ​ចូល​ដំណើរ​ការ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ គឺ​ជា​ផ្នែក​របស់​ LibreOffice

note

សូម​ចំណាំថា ការគាំទ្រ​ភាព​ចូល​ដំណើរការ​បាន​អាស្រ័យ​លើ​បច្ចេកវិទ្យា​ Java សម្រាប់​ទាក់ទង​ជា​មួយ​នឹង​​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិទ្យា​ជា​ជំនួយ ។ នេះ​មាន​ន័យ​ថា​ កម្មវិធី​ចាប់ផ្ដើម​ដំបូង​ចំណាយ​ពេល​​ពីរ ឬ​បី​វិនាទី ដោយ​សារ​តែ​ Java runtime environment ត្រូវចាប់ផ្ដើម​ដែរ ។


Please support us!