ជំហាន​ទី១

វិធី​សម្រួល​ដល់​ការងារ​របស់​អ្នក ដោយ​ប្រើ​គំរូ និងពុម្ព

LibreOffice includes many sample documents and ready-to-use templates. You can access these by choosing File - New - Templates, or press Shift++N.

នៅ​ពេល​​អ្នក​បើក​ពុម្ព​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ពុម្ព​ទាំង​នេះ ឯកសា​រថ្មី​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ពុម្ព​នេះ ។

Click the Browse online templates button in the dialog to select and download more templates.

អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើអ្នក​ជំនួយការ​ផ្សេងៗ (នៅម៉ឺនុយ​ឯកសារ - អ្នក​ជំនួយការ) ដើម្បីបង្កើត​ពុម្ព​ផ្ទាលខ្លួន​របស់​អ្នក ដែល​អ្នកអាច​ប្រើ​ជា​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ឯកសារ​បន្ថែម​ទៀត ។

Please support us!