សិល្បៈ​អក្សរ

របារ​ឧបករណ៍​សិល្បៈអក្សរ​​នឹង​បើក​ ពេល​ដែល​អ្នក​ជ្រើស​វត្ថុ​សិល្បៈអក្សរ​​មួយ ។

វិចិត្រសាល​សិល្បៈអក្សរ

Icon Fontwork Gallery

Opens the Fontwork Gallery where you can select another preview. Click OK to apply the new set of properties to your Fontwork object.

រាង​ការងារ​ពុម្ពអក្សរ

Icon Fontwork Shape

បើក​របារ​ឧបករណ៍ រាង​​សិល្បៈអក្សរ ។ ចុច​រាង​មួយ​​ដើម្បី​អនុវត្ត​រាង ទៅ​កាន់​វត្ថុ​​សិល្បៈអក្សរ​​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទាំងអស់ ។

ការងារ​ពុម្ពអក្សរ កម្ពស់​អក្សរ​ដូចគ្នា

Icon Fontwork Same Letter Height

ប្ដូរ​កម្ពស់​តួអក្សរ​នៃ​វត្ថុការងារ​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ពី​ធម្មតា​ទៅជា​កម្ពស់​ដូចគ្នា​សម្រាប់​វត្ថុ​ទាំងអស់ ។

តម្រឹម​សិល្បៈអក្សរ

Icon Fontwork Alignment

បើក​បង្អួច តម្រឹម​ការងារ​ពុម្ពអក្សរ ។

Click to apply the alignment to the selected Fontwork objects.

គម្លាត​តួអក្សរ​ការងារ​ពុម្ព​អក្សរ

Icon Fontwork Character Spacing

Select the character spacing values to apply to the Fontwork object.

Custom: Opens the Fontwork Character Spacing dialog where you can enter a new character spacing value.

Value: enter the Fontwork character spacing value.

Toggle Extrusion

Icon Toggle Extrusion

Switches the 3D effects on and off for the Fontwork objects.

Please support us!