អ្នក​ជំនួយការ​តារាង - ជ្រើស​វាល

ជ្រើស​វាល​ពី​តារាង​គំរូ​ដែល​បាន​ផ្តល់ ជា​ចំនុច​ចាប់​ផ្តើម​ដើម្បី​បង្កើត​តារាង​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

ពាណិជ្ជកម្ម

ជ្រើស​ប្រភេទ​ពាណិជ្ជកម្ម​ដើម្បី​មើល​តែ​តារាង​គំរូ​ពាណិជ្ជកម្ម ។

ឯកជន

ជ្រើស​ប្រភេទ​ឯកជន​ដើម្បី​មើល​តែ​តារាង​គំរូឯកជន ។

តារាង​គំរូ

ជ្រើស​តារាង​មួយ​ក្នុង​ចំនោម​តារាង​គំរូ​ទាំង​អស់ ។ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​វាល​ពី​តារាង​ដែល​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​ប្រអប់​បញ្ជី ។ អនុវត្ត​ជំហាន​នេះ​ឡើង​វិញ​ រហូត​ដល់​អ្នក​បាន​ជ្រើស​វាល​ទាំងអស់​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ ។

វាល​​ដែល​មាន​

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

ចុច​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើ​ស​​ឡើង​លើ​មួយ​ធាតុ​ក្នុង​បញ្ជី ។

v

ចុច​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចុះ​ក្រោម​មួយ​ធាតុ​ក្នុង​បញ្ជី ។

វាល​​ដែល​បាន​ជ្រើស

បង្ហាញ​វាល​ទាំង​អស់​ដែល​នឹង​ត្រូវ​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​តារាង​ថ្មី ។

អ្នក​ជំនួយការ​តារាង - កំណត់​ប្រភេទ និង​ទ្រង់ទ្រាយ

Please support us!