អ្នកជំនួយ​ការ​តារាង

អ្នក​ជំនួយការ​តារាង​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​បង្កើត​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

អ្នក​ជំនួយការ​តារាង - ជ្រើស​វាល

ជ្រើស​វាល​ពី​តារាង​គំរូ​ដែល​បាន​ផ្តល់ ជា​ចំនុច​ចាប់​ផ្តើម​ដើម្បី​បង្កើត​តារាង​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

អ្នក​ជំនួយការ​តារាង - កំណត់​ប្រភេទ និង​ទ្រង់ទ្រាយ

បញ្ជាក់​ព័ត៌មាន​​វាល​សម្រាប់​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស​របស់​អ្នក ។

អ្នក​ជំនួយការ​តារាង - កំណត់​កូនសោ​សំខាន់

បញ្ជាក់​​វាល​មួយ​ក្នុង​តារាង​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ជា​កូនសោ​សំខាន់ ។

អ្នក​ជំនួយការ​តារាង - ​បង្កើត​តារាង

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​សម្រាប់​តារាង ហើយ​បញ្ជាក់​ថាតើ​អ្នកចង់​កែប្រែ​តារាង​បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​អ្នក​ជំនួយការ​ឬ​អត់ ។

ថយ​​ក្រោយ

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

បន្ទាប់

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

បញ្ចប់

អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទាំងអស់​ ហើយ​បិទ​អ្នក​ជំនួយ​ការ ។

បោះបង់

ការ​ចុច បោះបង់ ​នឹងបិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើយ ។

បោះបង់

Closes dialog and discards all changes.

អ្នក​ជំនួយការ​តារាង - ជ្រើស​វាល

Please support us!