លេខ​ទំព័រ

អ្នក​អាច​បើក​ប្រអប់លេខ​ទំព័រ​របស់ កម្មវិធី​បង្កើត​របាយការណ៍ ដោយ​ជ្រើស បញ្ចូល - លេខ​ទំព័រ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

សង្កត់ ប្ដូរ​(Shift)-F1 ហើយ​ចង្អុរ​កណ្ដុរ​ទៅ​ប្រអប់​បញ្ចូល​ដើម្បី​មើល​អត្ថបទ​ជំនួយ​របស់​ប្រអប់​បញ្ចូល​នេះ ។


នៅពេល​ដែល​ចុច យល់ព្រម វាល​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​លេខ​ទំព័រ​គឺ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល ។ ប្រសិន​បើ​មិនមាន​ផ្ទៃ​បឋមកថា ឬ​បាតកថា ផ្ទៃ​នឹង​ត្រូវបាន​​បង្កើត​តាម​ដែលត្រូវការ ។

អ្នក​អាច​ចុច​លើ​វាល​ទិន្នន័យ ហើយ​អូស​ទៅកាន់​ទីតាំង​ផ្សេងទៀត​ក្នុង​ផ្ទៃ​ដូចគ្នា ឬ​កែសម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​នៅ​ក្នុង​បង្អួច​លក្ខណសម្បត្តិ ។

Please support us!