កាលបរិច្ឆេទ និង​ពេលវេលា

អ្នក​អាច​បើក​ប្រអប់កាលបរិច្ឆេទ និង​ពេលវេលារបស់កម្មវិធី​បង្កើត​របាយការណ៍ ដោយ​ជ្រើស បញ្ចូល - កាលបរិច្ឆេទ និង​វេលា ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

សង្កត់ ប្ដូរ​(Shift)-F1 ហើយ​ចង្អុរ​កណ្ដុរ​ទៅ​ប្រអប់​បញ្ចូល​ដើម្បី​មើល​អត្ថបទ​ជំនួយ​របស់​ប្រអប់​បញ្ចូល​នេះ ។


បើក រួមបញ្ចូល​កាលបរិច្ឆេទ​ដើម្បី​បញ្ចូល​វាល​កាលបរិច្ឆេទ​ទៅក្នុង​ផ្ទៃ​សកម្ម​នៃ​របាយការណ៍ ។ វាល​កាលបរិច្ឆេទ​បង្ហាញ​កាលបរិច្ឆេទ​បច្ចុប្បន្ន​នៅពេលដែល​របាយការណ៍​ត្រូវបាន​ប្រតិបត្តិ ។

បើក រួម​បញ្ចូល​ពេលវេលា ដើម្បី​បញ្ចូល​វាល​ពេលវេលា​ទៅក្នុង​ផ្ទៃ​សកម្ម​នៃ​របាយការណ៍ ។ វាល​ពេលវេលា​បង្ហាញ​ពេលវេលា​បច្ចុប្បន្ន​នៅពេល​ដែល​របាយការណ៍​ត្រូវបាន​ប្រតិបត្តិ ។

ចុច យល់ព្រម ដើម្បី​បញ្ចូល​វាល ។

អ្នក​អាច​ចុច​វាល​កាលបរិច្ឆេទ ឬ​ពេលវេលា ហើយ​អូស​ទៅកាន់​ទីតាំង​ផ្សេង​ក្នុង​ផ្ទៃ​ដូចគ្នា ឬ​កែសម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​នៅ​ក្នុង​បង្អួច​លក្ខណសម្បត្តិ ។

Please support us!