អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - លក្ខខណ​ក្រុម

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

ផ្គូផ្គង​នឹង​​ធាតុ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ទាំង​អស់

ជ្រើស​ដើម្បី​ដាក់​សំណួរ​ជា​ក្រុម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ណា​មួយ​ដោយ​ប្រើ​តក្ក​ AND ។

ផ្គូផ្គង​នឹង​​ធាតុ​ខ្លះ​ក្នុង​ចំណោម​ធាតុ​ខាង​ក្រោម​នេះ​​

ជ្រើស​ដើម្បី​ដាក់​សំណួរ​ជា​ក្រុម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ណា​មួយ​ដោយ​ប្រើ​តក្ក​ OR ។

ឈ្មោះ​វាល​

ជ្រើស​ឈ្មោះ​វាល​មួយ​សម្រាប់​លក្ខខណ្ឌ​ក្រុម ។

លក្ខខណ្ឌ

ជ្រើស​លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​ក្រុម ។

តម្លៃ

បញ្ចូល​តម្លៃ​សម្រាប់​លក្ខខណ្ឌ​ក្រុម ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ

Please support us!