អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ក្រុម

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

វាល​​ដែល​មាន​

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

^

ចុច​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើ​ស​​ឡើង​លើ​មួយ​ធាតុ​ក្នុង​បញ្ជី ។

v

ចុច​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចុះ​ក្រោម​មួយ​ធាតុ​ក្នុង​បញ្ជី ។

ដាក់​ជា​ក្រុម​តាម

បង្ហាញ​វាល​ទាំង​អស់​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ដើម្បី​ដាក់​សំណួរ​ជា​ក្រុម ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - លក្ខខណ​ក្រុម

Please support us!