អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - លំដាប់​តម្រៀប

បញ្ជាក់​​​​លំដាប់​តម្រៀប​សម្រាប់​កំណត់ត្រា​ទិន្នន័យ​ក្នុង​សំណួរ​របស់​អ្នក

តម្រៀប​​តាម

បញ្ជាក់​​វាល​ដែល​សំណួរ​ដែល​បាន​បង្កើត​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប ។

លំដាប់​ឡើង

ចុច​ដើម្បី​តម្រៀប​តាម​លំដាប់​អក្សរ​ក្រម​ ឬ​លេខ​តាម​លំដាប់​កើន ។

លំដាប់​ចុះ

ចុច​ដើម្បី​តម្រៀប​តាម​លំដាប់​អក្សរ​ក្រម​ ឬ​លេខ​តាម​លំដាប់​ចុះ ។

និង​បន្ទាប់មក​ដោយ​

បញ្ជាក់​​វាល​បន្ថែម​ដែល​សំណួរ​បាន​បង្កើត​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប ប្រសិន​បើ​វាល​តម្រៀប​មុន​ស្មើ​គ្នា ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - លក្ខខណ្ឌ​ស្វែង​រក​

Please support us!