អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ជម្រើស​វាល

បញ្ជាក់​​តារាង​ដើម្បី​បង្កើត​សំណួរ និង​បញ្ជាក់​​វាល​មួយ​ណា​ដែល​អ្នក​ចង់​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​សំណួរ ។

តារាង

បញ្ជាក់​​តារាង​ដែល​ត្រូវ​យក​មក​បង្កើត​សំណួរ ។

វាល​​ដែល​មាន​

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

ចុច​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើ​ស​​ឡើង​លើ​មួយ​ធាតុ​ក្នុង​បញ្ជី ។

v

ចុច​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចុះ​ក្រោម​មួយ​ធាតុ​ក្នុង​បញ្ជី ។

វាល​​ក្នុង​សំណួរ

បង្ហាញ​វាល​ទាំងអស់​ដែល​នឹង​ត្រូវ​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​សំណួរ​ថ្មី​មួយ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - លំដាប់​តម្រៀប

Please support us!