អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំណួរ

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ​ជួយ​អ្នក​រចនា​សំណួរមូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។ សំណួរ​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​អាច​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ពេល​ក្រោយ អាច​ពី​ចំណុច​ប្រទាក់​អ្នក​ប្រើ​ក្រាហ្វិក ឬ​ដោយ​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ភាសា​ SQL ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ជម្រើស​វាល

បញ្ជាក់​​តារាង​ដើម្បី​បង្កើត​សំណួរ និង​បញ្ជាក់​​វាល​មួយ​ណា​ដែល​អ្នក​ចង់​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​សំណួរ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - លំដាប់​តម្រៀប

បញ្ជាក់​​​​លំដាប់​តម្រៀប​សម្រាប់​កំណត់ត្រា​ទិន្នន័យ​ក្នុង​សំណួរ​របស់​អ្នក

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - លក្ខខណ្ឌ​ស្វែង​រក​

បញ្ជាក់​លក្ខខណ្ឌ​ស្វែង​រក​ដើម្បី​ត្រង​សំណួរ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - លម្អិត ឬ​សង្ខេប

បញ្ជាក់​​ថាតើ ត្រូវ​បង្ហាញ​កំណត់​ត្រា​នៃ​សំណួរ​ទាំងអស់ ឬ​គ្រាន់​តែ​លទ្ធផល​នៃ​អនុគមន៍ផ្តុំ ។

ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​តែ​ក្នុង​ពេល​ដែល​មាន​វាល​លេខ​ក្នុង​សំណួរ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​អនុគមន៍ផ្គុំ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ក្រុម

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - លក្ខខណ​ក្រុម

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ

ផ្តល់​ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ​ទៅ​ឲ្យ​ឈ្មោះ​វាល ។ ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ​គឺ​ស្រេច​ចិត្ត និង​អាច​ផ្តល់​ឈ្មោះ​ពិរោះ​ជាច្រើន ដែល​នឹង​ត្រូវ​បង្ហាញ​ជា​ឈ្មោះ​វាល ។ ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះក្លែងក្លាយ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ ពេល​ដែល​វាល​ពី​តារាង​ផ្សេង​មាន​ឈ្មោះ​ដូច​គ្នា ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​សំណួរ និង​បញ្ជាក់​​ថា​តើ អ្នក​ចង់​បង្ហាញ ឬ​ចង់​កែប្រែ​សំណួរ​ក្រោយ​ពី​បញ្ចប់​អ្នក​ជំនួយការ ។

ថយ​​ក្រោយ

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

បន្ទាប់

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

បញ្ចប់

អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទាំងអស់​ ហើយ​បិទ​អ្នក​ជំនួយ​ការ ។

បោះបង់

ការ​ចុច បោះបង់ ​នឹងបិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើយ ។

បោះបង់

Closes dialog and discards all changes.

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ជម្រើស​វាល

Please support us!