ត្រូវ​ការ​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ និង​ពាក្យ​សម្ងាត់

ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ដើម្បី​តភ្ជាប់​ទៅ​ប្រភព​ទិន្នន័យ ។

ពាក្យ​​​សម្ងាត់

បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​ដើម្បី​តភ្ជាប់​ទៅ​ប្រភព​ទិន្នន័យ ។

ចងចាំ​ពាក្យ​សម្ងាត់​រហូត​ដល់​ចុង​សម័យ

ជ្រើស​ដើម្បី​ប្រើ​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ និង​ពាក្យ​សម្ងាត់​ដូច​គ្នាដោយ​គ្មាន​ប្រអប់​បន្ថែម ពេល​អ្នក​តភ្ជាប់​ម្តង​ទៀត ទៅ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ដដែល​ក្នុង​សម័យ​ LibreOffice បច្ចុប្បន្ន ។

Please support us!