ទិដ្ឋភាព

The View menu of a database window.

វត្ថុ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

បើក​ម៉ឺនុយ​រង​មួយ ។

សំណុំ​​បែបបទ

ជ្រើសឧបករណ៍​ផ្ទុក​​សំណុំ​បែបបទ​ និង​បង្ហាញ​សំណុំ​បែបបទ​​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​លម្អិត ។

របាយការណ៍

ជ្រើស​កុងតឺន័រ​របាយការណ៍​ និង​បង្ហាញ​របាយការណ៍​​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​លម្អិត ។

សំណួរ

ជ្រើស​កុងតឺន័រ​សំណួរ​ និង​បង្ហាញ​សំណួរ​​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​លម្អិត ។

តារាង

ជ្រើស​កុងតឺន័រ​តារាង​ និង​បង្ហាញ​តារាងទាំងអស់​​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​លម្អិត ។

តម្រៀប

បើក​ម៉ឺនុយ​រង​មួយ ។

លំដាប់​ឡើង

តម្រៀប​ធាតុ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​លម្អិត​តាម​លំដាប់​ចុះ​ ។

លំដាប់​ចុះ

តម្រៀប​ធាតុ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​លម្អិត​តាម​លំដាប់​ឡើង ។

មើល​ជា​​​មុន

បើក​ម៉ឺនុយ​រង​មួយ ។

គ្មាន

ធ្វើ​ឲ្យ​មើល​ជា​មុន​ក្នុង​បង្អួច​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ប្រើ​លែង​បាន ។

ព័ត៌​មាន​ឯកសារ​

បង្អួច​មើល​ជាមុន​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ឯកសារ​នៃ​សំណុំបែបបទ ឬ​របាយការណ៍​មួយ ។

ឯកសារ

ការ​មើល​ជាមុន​បង្ហាញ​​​ឯកសារ​នៃ​សំណុំបែបបទ ឬ​របាយការណ៍​មួយ ។

ធ្វើ​ឲ្យ​តារាង​ស្រស់​

ធ្វើ​ឲ្យ​តារាង​ស្រស់​ ។

Please support us!