រក្សា​​ទុក

In this dialog, you can specify the position and name of a form that you save within a database file. The dialog opens automatically when you save a form the first time.

បង្កើត​ថត​ថ្មី

ចុច ដើម្បី​បង្កើត​ថត​ថ្មី​មួយ ក្នុង​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

ឡើង​លើ​​មួយ​កម្រិត

ចុច ដើម្បី​ឡើង​លើ​មួយ​កម្រិត តាម​រចនា​សម្ព័ន្ធ​របស់​ថត ។

ឈ្មោះ​ឯកសារ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ឯកសារ ឲ្យ​សំណុំបែបបទ​ដែល​បាន​រក្សាទុក ។

រក្សា​​ទុក

ចុច​ដើម្បី​រក្សាទុក​សំណុំ​បែបបទ​ទៅ​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

Please support us!