ឯកសារ

ម៉ឺនុយ​ឯកសារ​នៃ​បង្អួច​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។ មាន​តែ​ធាតុ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​ទៅ​កាន់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ត្រូវ​បាន​រាយ ។

រក្សា​​ទុក

Saves the current database file, query, form or report. For the database file, you see the file save dialog. For the other objects, you see the Save dialog.

រក្សា​ទុក​​ជា

Saves the current database file with another name. In the file save dialog, select a path and file name to save.

នាំ​ចេញ

Exports the selected report or form to a text document. A dynamic report is exported as a copy of the database contents at the time of export.

ផ្ញើ

Opens a submenu.

Email Document

Opens the default email application to send a new email. The current database file is appended as an attachment. You can enter the subject, the recipients and a mail body.

Report as Email

Opens the default email application to send a new email. The selected report is appended as an attachment. You can enter the subject, the recipients and a mail body. A dynamic report is exported as a copy of the database contents at the time of export.

របាយការណ៍​ជា​ឯកសារ​ធម្មតា

នាំចេញ​របាយការណ៍​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជា​​ឯកសារ​អត្ថបទ ។ របាយការណ៍​ថាមវន្តត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ជា​ច្បាប់​ចម្លង​នៃ​មាតិកា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​ពេល​នាំចេញ ។

Please support us!