ម៉ឺនុយ

ក្នុង​បង្អួច​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ អ្នក​ឃើញ​សំណុំ​ពាក្យ​បញ្ជា​ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​ធ្វើការ​លើ​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​បច្ចុប្បន្ន ។

ឯកសារ

កែសម្រួល

ទិដ្ឋភាព

បញ្ចូល

ឧបករណ៍

Please support us!