ការ​តភ្ជាប់មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ Oracle

បញ្ជាក់​​ជម្រើស​ដើម្បី​ដំណើរការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ Oracle

មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ Oracle

អ្នក​អាច​ប្រើ​​សន្តាន​កម្មវិធី​បញ្ជា JDBC ដើម្បី​ដំណើរការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ Oracle ពី​​សូឡារី ឬ​លីនុច ។ ដើម្បី​ដំណើរការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ពី​វីនដូ អ្នក​ត្រូវ​ការ​កម្មវិធី​បញ្ជា ODBC ។

ឈ្មោះ​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ Oracle

Enter the name of the Oracle database. Ask your database administrator for the correct name.

​URL​ របស់​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the Oracle database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

លេខ​ច្រក

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address.

សន្តាន​​​កម្មវិធី​បញ្ជា Oracle JDBC

Enter the name of the JDBC driver.

សាកល្បង​សន្តាន

សាកល្បង​ការ​តភ្ជាប់​ជាមួយ​ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន ។

ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ

អ្នក​ជំនួយការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

Please support us!