ការ​តភ្ជាប់ dBASE

ផ្លូវ​ទៅកាន់​ឯកសារ dBASE

បញ្ចូល​ផ្លូវ​ទៅ​កាន់​ឯកសារ dBASE *.dbf ។

រកមើល

បើក​ប្រអប់​ជ្រើស​ផ្លូវ​មួយ ។

អ្នក​ជំនួយការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

Please support us!