ការ​តភ្ជាប់ ADO ​

បញ្ជាក់​ជម្រើស​សម្រាប់​បន្ថែម​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ADO (Microsoft ActiveX Data Objects) ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ចំណុច​ប្រទាក់ ADO គឺ​ជា​កុង​តឺន័រឯកសិទ្ធិ​របស់​​ម៉ៃក្រូសូហ្វវីនដូ សម្រាប់​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។


រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

LibreOffice requires the Microsoft Data Access Components (MDAC) to use the ADO interface. Microsoft Windows 2000 and XP include these components by default.


URL ប្រភព​ទិន្នន័យ

បញ្ចូល​ URL របស់​ប្រភព​ទិន្នន័យ ។

URLs ឧទាហរណ៍

ដើម្បី​តភ្ជាប់​ទៅ​ឯកសារ Access 2000 មួយ សូម​ប្រើ​ទ្រង់ទ្រាយ ៖

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\\Access\\nwind2000.mdb

ដើម្បី​តភ្ជាប់​ឈ្មោះ​មួយ​ទៅ​កាតាឡុក​មួយ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ Microsoft SQL ដែល​មាន​ម៉ាស៊ីន​ក្រឡឹង​ឈ្មោះ បញ្ចូល ៖

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

ដើម្បី​ចូល​ដំណើរការ​កម្មវិធី​បញ្ជា ODBC ជា​អ្នក​ផ្តល់​មួយ ៖

DSN=ម៉ាស៊ីន​បម្រើ SQL

រកមើល

ចុច​ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​ជម្រើស​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

A user name can have a maximum of 18 characters.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

A password must contain 3 to 18 characters.


អ្នក​ជំនួយការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

Please support us!