ការ​តភ្ជាប់ Microsoft Access​

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​នាំចេញ​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ Microsoft Access ឬ Access 2007 ។

See also the English Wiki page https://wiki.documentfoundation.org/MSA-Base_Faq.

ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ Microsoft Access

បញ្ជាក់​​ផ្លូវ​ទៅកាន់​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

រកមើល

ចុច​ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​ជម្រើស​ឯកសារ​មូយ ។

អ្នក​ជំនួយការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

Please support us!