អ្នក​ជំនួយការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

អ្នក​ជំនួយ​ការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​បង្កើត ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

អាស្រ័យ​តាម​ប្រភេទ​ប្រតិបត្តិការ និង​ប្រភេទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ អ្នក​ជំនួយការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មាន​ចំនួន​ជំហាន​ផ្សេងៗ​គ្នា ។

Select Database

បង្កើត​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ថ្មី បើក​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ឬ​តភ្ជាប់​ទៅ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ស្រាប់​​មួយ ។

រក្សាទុក ហើយ​ធ្វើ​បន្ត

បញ្ជាក់​​​ថាតើ​អ្នក​ចង់​ចុះឈ្មោះ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ បើក​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​កែសម្រួល ឬ​បញ្ចូល​តារាង​ថ្មី​មួយ ។

ដំឡើង​ការ​តភ្ជាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ

ដំឡើង​ការ​តភ្ជាប់​ LDAP

ដំឡើង​ការ​តភ្ជាប់ dBASE

ដំឡើង​ការ​តភ្ជាប់​ JDBC

ដំឡើង​ការ​តភ្ជាប់​ Oracle database

MariaDB and MySQL Connection

ការ​កំណត់ ODBC

ដំឡើង​ការ​តភ្ជាប់ Spreadsheet

បោះបង់

ការ​ចុច បោះបង់ ​នឹងបិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើយ ។

ថយ​​ក្រោយ

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

បន្ទាប់

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Please support us!