អ្នក​ជំនួយការ​ប្រភេទ​តភ្ជាប់

ប្តូរ​ប្រភេទ​ការ​តភ្ជាប់ សម្រាប់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​បច្ចុប្បន្ន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

នៅ​ក្នុង​បង្អួច​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ជ្រើស កែសម្រួល - មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ - ប្រភេទ​តភ្ជាប់


"អ្នក​ជំនួយការ ប្រភេទ​ការ​តភ្ជាប់" មាន​ទំព័រ​ចំនួន​បី ។ អ្នក​មិន​អាច​ផ្ទេរ​កំណត់​ទាំងអស់ ពី​ប្រភេទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​ទៅ​មួយ​បាន​ទេ ។

ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​ប្រើ​អ្នក​ជំនួយការ​ដើម្បី​បើក​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​មួយ​ដែល​ជា​ធម្មតា​មិន​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់ ដោយ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ដំឡើង ។

ប្រភេទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ជ្រើស​ប្រភេទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដែល​អ្នក​ចង់​តភ្ជាប់​ទៅ ។

លក្ខណសម្បត្តិកម្រិត​ខ្ពស់

បញ្ជាក់​ជម្រើស​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

កំណត់​បន្ថែម\

បញ្ជាក់​​ជម្រើស​បន្ថែម​សម្រាប់​ប្រភព​ទិន្នន័យ​មួយ ។

Please support us!