លក្ខណសម្បត្តិ​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

បញ្ជាក់​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ក្នុង​បង្អួច​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ជ្រើស កែ​សម្រួល - មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ - លក្ខណសម្បត្តិ


លក្ខណសម្បត្តិកម្រិត​ខ្ពស់

បញ្ជាក់​ជម្រើស​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

កំណត់​បន្ថែម\

បញ្ជាក់​​ជម្រើស​បន្ថែម​សម្រាប់​ប្រភព​ទិន្នន័យ​មួយ ។

Please support us!