តម្លៃ​ដែល​បាន​បង្កើត

បញ្ជាក់​​ជម្រើស​សម្រាប់​តម្លៃ​ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ សម្រាប់​កំណត់ត្រា​ទិន្នន័យ​ថ្មី ។

វត្ថុ​បញ្ជា​ខាង​ក្រោម​មាន​អាស្រ័យ​តាម​ប្រភេទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ៖

ទាញ​យក​តម្លៃ​ដែល​បាន​បង្កើត

ធ្វើ​ឲ្យ LibreOffice គាំទ្រ​វាល​​ទិន្នន័យ​ដែល​កើន​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ក្នុង​ប្រភព​ទិន្នន័យ ODBC ឬ JDBC បច្ចុប្បន្ន ។ ជ្រើស​ជម្រើស​នេះ បើ​លក្ខណៈ​ពិសេស​កើន​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ក្នុង​ស្រទាប់ SDBCX នៃ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ ។ តាម​លំនាំដើម ចំនួន​បន្ថែម​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស សម្រាប់​វាល​​កូនសោ​សំខាន់ ។

សេចក្តី​​ថ្លែង​​ការ​ណ៍​​ដែល​​កើន​​ស្វ័យ​​ប្រវត្តិ

បញ្ជូល​អ្នក​បញ្ជាក់​​ពាក្យ​បញ្ជា​ SQL ដែល​ណែនាំ​​ប្រភព​ទិន្នន័យ​​ទៅ​វាល​​ទិន្នន័យ​ចំនួន​គត់​​កើន​ឡើង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិដែល​បាន​បញ្ជាក់ ។ ឧទាហរណ៍​ សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ MySQL ខាង​ក្រោម​នេះ ​បាន​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ AUTO_INCREMENT ដើម្បី​បង្កើន​​ក្រឡាទទឹង"លេខ​សម្គាល់​" គ្រប់​ពេល​ដែល​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​វាល​ទិន្នន័យ​មួយ ៖

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

ឧទាហរណ៍​នេះ អ្នក​ត្រូវ​តែ​បញ្ចូល AUTO_INCREMENT ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់ សេចក្ដី​ថ្លែងការ​បន្ថែម​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ។

សំណួរ​របស់​តម្លៃ​ដែល​បាន​បង្កើត

បញ្ចូល​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ SQL ដែល​ត្រឡប់​តម្លៃ​កំនើន​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ចុង​ក្រោយ​សម្រាប់​វាល​ទិន្នន័យ​កូនសោ​សំខាន់​ ។ ឧទាហរណ៍ ៖

SELECT LAST_INSERT_D();

Please support us!