លក្ខណសម្បត្តិ​កម្រិត​ខ្ពស់

បញ្ជាក់​​លម្អិត​លក្ខណសម្បត្តិ​កម្រិត​ខ្ពស់​សម្រាប់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ក្នុង​បង្អួច​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ជ្រើស កែ​សម្រួល - មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ - លក្ខណសម្បត្តិ ចុច​ថេប លក្ខណសម្បត្តិ​កម្រិត​ខ្ពស់


តម្លៃ​ដែល​បាន​បង្កើត

បញ្ជាក់​​ជម្រើស​សម្រាប់​តម្លៃ​ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ សម្រាប់​កំណត់ត្រា​ទិន្នន័យ​ថ្មី ។

ការ​កំណត់​ពិសេស

បញ្ជាក់​មធ្យោបាយ​ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើការ​ជាមួយ​​ទិន្នន័យ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ ។

Please support us!