សន្ទស្សន៍

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​រៀបចំ​លិបិក្រម​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ dBASE ។ លិបិក្រម​មួយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចូល​ដំណើរការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​យ៉ាង​លឿន ឲ្យ​តែអ្នក​សួរ​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ជម្រើស ដែល​ត្រូវ​បាន​កំណត់ តាម​រយៈ​លិបិក្រម ។ នៅ​ពេល​អ្នក​រចនា​តារាង​មួយ អ្នក​អាច​កំណត់​លិបិក្រម​នៅ​លើ​ទំព័រផ្ទាំង លិបិក្រម  ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In a database file window of type dBASE, choose Edit - Database - Properties, click Indexes.


តារាង

ជ្រើស​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​សន្ទស្សន៍ ។

សន្ទស្សន៍​តារាង

រាយ​សន្ទស្សន៍​បច្ចុប្បន្ន​​សម្រាប់​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ដើម្បី​យក​សន្ទស្សន៍​មួយ​ចេញ​ពី​បញ្ជី ចុច​សន្ទស្សន៍ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ព្រួញ​ទៅ​ស្តាំ ។

សន្ទស្សន៍​ទំនេរ

រាយ​សន្ទស្សន៍​អាច​ប្រើ​បាន​ដែល​អ្នក​អាច​ផ្តល់​តម្លៃ​ឲ្យ​តារាង ។ ដើម្បី​ផ្តល់​តម្លៃ​​សន្ទស្សន៍​មួយ​ទៅ​ឲ្យ​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស ចុច​រូបតំណាង​​ព្រួញ​ខាង​ឆ្វេង ។ ព្រួញ​ពីរ​ទៅ​ឆ្វេង​ផ្តល់​តម្លៃ​ឲ្យ​សន្ទស្សន៍​អាច​ប្រើ​បាន​ទាំង​អស់ ។

<

ផ្លាស់ទី​សន្ទស្សន៍​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​បញ្ជី​ សន្ទស្សន៍​តារាង ។

<<

ផ្លាស់ទី​សន្ទស្សន៍​ទំនេរ​ទាំងអស់​ទៅ​បញ្ជី សន្ទស្សន៍​តារាង ។

>

ផ្លាស់ទី​សន្ទស្សន៍​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​បញ្ជី​ សន្ទស្សន៍​ទំនេរ

>>

ផ្លាស់ទី​សន្ទស្សន៍​តារាង​ទាំងអស់​ទៅ​បញ្ជី សន្ទស្សន៍​​ទំនេរ

Please support us!