ប្រភព​ទិន្នន័យ​ក្នុង LibreOffice

ការ​ជ្រើស​សៀវភៅ​​អាសយដ្ឋាន

ក្នុង​ LibreOffice អ្នក​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ផ្សេង​ ។ បន្ទាប់​មក ​​អ្នក​​អាច​ប្រើ​មាតិកា​របស់​វាល​​ទិន្នន័យ​បាន​​ សម្រាប់​វាល​​ និង វត្ថុ​បញ្ជា​ផ្សេងៗ ។ សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន​​ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក​ ​ជា​ប្រភព​ទិន្នន័យ​បែប​នេះ​ ។

LibreOffice ពុម្ព​ និង​ អ្នក​ជំនួយ​ការ​ប្រើ​វាល​​សម្រាប់​មាតិកា​របស់​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន​ ។ ពេលត្រូវ​បានធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​ វាល​​ទូទៅ​ក្នុង​ពុម្ព​ត្រូវ​បានជំនួស​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្ិ​ជាមួយ​វាល​​ពី​ប្រភព​ទិន្នន័យ​​​នៃ​សៀវភៅ​អាសយ​ដ្ឋាន​របស់​អ្នក​ ។

ដើម្បី​ជ្រើស​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ, ជ្រើស ឧបករណ៍ - ប្រភព​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន

ការ​បើក​ប្រភព​ទិន្នន័យ​មួយ

Please support us!