ទូទៅ

ពេល​អ្នក​បង្កើត​តារាង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​ជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​មួយ អ្នក​អាច​ប្រើ​ផ្ទាំង​នេះ​ ដើម្បី​កំណត់​សិទ្ធិ​ដំណើរ​ការ​អ្នក​ប្រើ និង​ ដើម្បី​កែ​សម្រួល​​ទិន្នន័យ​ ឬ​រចនា​សម្ពន្ធ​តារាង​

បើ​អ្នក​មិន​មែន​ជា​​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​​ អ្នក​អាច​ប្រើ​ផ្ទាំង​ ទូទៅ​ ដើម្បី​មើល​សិទ្ធ​ដំណើរ​ការ​សម្រាប់​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

ឈ្មោះ​​តារាង

បង្ហាញ​ឈ្មោះ​នៃ​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ប្រភេទ

បង្ហាញ​ប្រភេទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

ទីតាំង

បង្ហាញ​ផ្លូវ​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ពេញ​លេញ ។

អាន​​ទិន្នន័យ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​អាន​ទិន្នន័យ ។

បញ្ចូល​​ទិន្នន័យ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ថ្មី ។

ប្តូរ​ទិន្នន័យ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកប្រើ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទិន្នន័យ ។

លុប​ទិន្នន័យ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​លុប​ទិន្នន័យ ។

ប្តូរ​រចនា​សម្ពន្ធ​តារាង

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ផ្លាស់ប្ដូរ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​តារាង ។\

ការ​កំណត់

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​លុប​រចនា​សម្ព័ន្ធ​តារាង ។

កែប្រែ​​សេចក្តី​​យោង

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​កែប្រែ​សេចក្តីយោង​ដែល​បាន​កំណត់ ឧទាហរណ៍ ដើម្បី​បញ្ចូល​ទំនាក់ទំនង​ថ្មី​សម្រាប់​តារាង ឬ​ដើម្បី​លុប​ទំនាក់ទំនង​ដែល​មាន​ស្រាប់ ។

Please support us!