ទូទៅ

ទូទៅ

ពេល​អ្នក​បង្កើត​តារាង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​ជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​មួយ អ្នក​អាច​ប្រើ​ផ្ទាំង​នេះ​ ដើម្បី​កំណត់​សិទ្ធិ​ដំណើរ​ការ​អ្នក​ប្រើ និង​ ដើម្បី​កែ​សម្រួល​​ទិន្នន័យ​ ឬ​រចនា​សម្ពន្ធ​តារាង​

ពិពណ៌នា

Please support us!