ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ប្រភេទ

ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​ប្រភព​ទិន្នន័យ អ្នក​អាច​ចម្លង​តារាង​មួយ​ដោយ​អូស និង​ទម្លាក់​តារាង​ទៅ​លើ​កុងតឺន័រ​តារាង ។ ប្រអប់ ទ្រង់ទ្រាយ​ប្រភេទ គឺ​ជា​បង្អួច​ទី​បី​នៃ​ប្រអប់ ចម្លង​តារាង ។

ប្រអប់​បញ្ជី

រាយ​វាល​ដែល​អ្នក​ចង់​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​តារាង​ដែល​បាន​ចម្លង ។

ព័ត៌មាន​ជួរឈរ

ឈ្មោះ​វាល​

Displays the name of the selected data field. If you want, you can enter a new name.

ប្រភេទ​វាល

Select a field type.

ប្រវែង

Enter the number of characters for the data field.

ខ្ទង់​ទសភាគ

Enter the number of decimal places for the data field. This option is only available for numerical or decimal data fields.

តម្លៃ​លំនាំដើម

Select the default value for a Yes/No field.

ការ​ទទួល​ស្គាល់​ប្រភេទ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

LibreOffice អាច​ទទួល​ស្គាល់​មាតិកា​វាល​​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ ពេល​អ្នក​ចម្លង​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដោយ​អូស​ និង​ទម្លាក់ ។

(អតិ.) បន្ទាត់​

បញ្ចូល​ចំនួន​បន្ទាត់​ត្រូវ​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ប្រភេទ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ។

ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

អនុញ្ញាត​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ប្រភេទ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ

Please support us!