អនុវត្ត​ជួរ​ឈរ

ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​ប្រភព​ទិន្នន័យ អ្នក​អាច​ចម្លង​តារាង​មួយ​ដោយ​អូស និង​ទម្លាក់​តារាង​ទៅ​លើ​កុងតឺន័រ​តារាង ។ ប្រអប់ អនុវត្ត​ជួរឈរ គឺ​ជា​បង្អួច​ទី​ពីរ​នៃ​ប្រអប់ ចម្លង​តារាង ។

ជួរឈរ​មាន​ស្រាប់

ប្រអប់​បញ្ជី​ខាង​ឆ្វេង

រាយ​វាល​ទិន្នន័យ​ដែលមាន ដែល​អ្នក​អាច​រួមបញ្ចូល​នៅ​ក្នុងតារាង​ដែលបាន​ចម្លង​បាន ។ ដើម្បី​ចម្លង​វាល​ទិន្នន័យ ត្រូវ​ចុច​លើ​ឈ្មោះ​របស់​វា ហើយ​បន្ទាប់មក​ចុចប៊ូតុង > ។ ដើម្បី​ចម្លងវាល​ទាំងអស់ គឺ​ត្រូវចុច​ប៊ូតុង >> ។

ប្រអប់​បញ្ជី​ខាង​ស្តាំ

រាយ​វាលដែល​អ្នក​ចង់​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​តារាង​ដែល​បាន​ចម្លង ។

ប៊ូតុង

Adds or removes the selected field (> or < button) or all of the fields (<< or >> button).

ទំព័រ​បន្ទាប់

Please support us!