ចម្លង​តារាង

អ្នក​អាច​ចម្លង​តារាង​ដោយ​អូស និង​ទម្លាក់​តារាង​ក្នុង​ផ្ទៃ​តារាង​របស់​បង្អួច​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។ ប្រអប់ ចម្លង​តារាង នឹង​បង្ហាញ​ឡើង ។

ឈ្មោះ​​តារាង

បញ្ជាក់​​ឈ្មោះ​មួយ​សម្រាប់​ចម្លង​ ។ មូលដ្ឋាន​ខ្លះ​អាច​ទទួល​បាន​តែ​ឈ្មោះ​ដែលមាន​ប្រាំបី​តួ​អក្សរ​ ឬ​តូច​ជាង​នេះ ។

ជម្រើស

ការ​កំណត់ និង​ទិន្នន័យ​

បង្កើត​ច្បាប់​ចម្លង​ 1:1 មួយ​នៃ​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។ ការ​កំណត់​​តារាង​ និង​ទិន្នន័យ​ពេញ​លេញ​ត្រូវ​បាន​ចម្លង ។ ការ​កំណត់​តារាង​រួម​មាន​រចនា​សម្ព័ន្ធ​តារាង និង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ពី​វាល​​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ រួម​ទាំង​លក្ខណសម្បត្តិ​វាល​​ពិសេស​ ។ មាតិកាវាល​​ផ្គត់​ផ្គង​ទិន្នន័យ ។

ការ​កំណត់

ចម្លង​តែ​ការ​កំណត់​​តារាង​ និង​មិន​មែន​ទិន្នន័យ​ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទេ ។

ជា​ទិដ្ឋភាព​តារាង

If the database supports Views and you selected this option, a query will be created in the table container as a table. This option allows you to view the query results as a normal table view. The table will be filtered in the view with a "Select" SQL statement.

បន្ថែម​ខាងចុង​ទិន្នន័យ

បន្ថែម​ទិន្នន័យ​តារាង​ទៅ​ខាង​ចុង​ដើម្បី​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ទៅ​កាន់​តារាង​ដែលមាន​ស្រាប់​ ។

ការ​កំណត់​តារាង​ត្រូវ​តែ​ដូចគ្នា​បេះបិទ ដូច្នេះ​ទិន្នន័យ​អាច​ត្រូវ​បាន​ចម្លង ។ ទិន្នន័យ​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ចម្លង ប្រសិន​បើ​វាល​ទិន្នន័យ​ក្នុង​តារាង​គោលដៅ​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេង​ទៀត ច្រើន​ជាង​វាល​ទិន្នន័យ​ក្នុង​តារាង​ប្រភព ។

ផ្គូផ្គង​ឈ្មោះ​វាល​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ចម្លង​តារាង នៅ​លើ​ទំព័រ អនុវត្ត​ជួរឈរ  ។

បើ​ទិន្នន័យ​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ អ្នក​នឹង​ឃើញ​បញ្ជី​វាល​​មួយ​ក្នុង​ប្រអប់​ព័ត៌មាន​ជួរ​ឈរ ដែល​ទិន្នន័យ​របស់​វា​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ចម្លង បើ​អ្នក​អះអាង​ប្រអប់​នេះ​ដោយ​យល់​ព្រម មាន​តែ​ទិន្នន័យ​ដែលមិន​មាន​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​នឹង​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

បើ​វាល​​នៃ​តារាង​គោល​ដៅ​មាន​ប្រវែងវាល​​តូចជាង​ក្នុង​តារាង​ប្រភព​ពេល​ដែល​ទិន្នន័យ​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ វាល​​ទិន្នន័យ​ប្រភព​នឹង​ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​ទំហំ​ដើម្បី​ផ្គូផ្គង​ប្រវែង​ទិន្នន័យ​ក្នុង​តារាង​គោល​ដៅ ។


បង្កើត​កូនសោ​​ចម្បង

នឹង​បង្កើត​វាលទិន្នន័យ​កូនសោ​សំខាន់​ព្រម​ទាំង​បំពេញ​វា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ជា​មួយ​នឹង​តម្លៃនេះ ។ ​ជានិច្ចកាល​អ្នក​គួរ​តែ​ប្រើ​វាល​នេះ ដោយ​សារ​តែ​កូនសោ​សំខាន់​អាច​ប្រើ​បាន​គ្រប់​ពេល​ក្នុង​ការកែ​សម្រួល​តារាង ។

ឈ្មោះ

បញ្ជាក់​​ឈ្មោះ​សម្រាប់​កូនសោ​សំខាន់​ដែល​បាន​បង្កើត ។ ឈ្មោះ​នេះ​គឺ​ស្រេច​​​ចិត្ត ។

ទំព័រ​បន្ទាប់

Please support us!