ចម្លង​សំណួរ ឬ​តារាង​ដោយ​អូស​ និង​ទម្លាក់

ការ​អូស និង​ទម្លាក់ សំណួរ ឬ​តារាង​បើក​ប្រអប់ ចម្លង​តារាង ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​ចម្លង​សំណួរ ឬ​តារាង ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Drag and drop a table or a query into the table part of another database file window.


ជាមួយ​ប្រអប់ ចម្លង​តារាង អ្នក​អាច ៖

អ្នក​អាច​ចម្លង​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដូច​គ្នា ឬ​រវាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ ។

ចម្លង​តារាង

អ្នក​អាច​ចម្លង​តារាង​ដោយ​អូស និង​ទម្លាក់​តារាង​ក្នុង​ផ្ទៃ​តារាង​របស់​បង្អួច​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។ ប្រអប់ ចម្លង​តារាង នឹង​បង្ហាញ​ឡើង ។

អនុវត្ត​ជួរ​ឈរ

ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​ប្រភព​ទិន្នន័យ អ្នក​អាច​ចម្លង​តារាង​មួយ​ដោយ​អូស និង​ទម្លាក់​តារាង​ទៅ​លើ​កុងតឺន័រ​តារាង ។ ប្រអប់ អនុវត្ត​ជួរឈរ គឺ​ជា​បង្អួច​ទី​ពីរ​នៃ​ប្រអប់ ចម្លង​តារាង ។

ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ប្រភេទ

ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​ប្រភព​ទិន្នន័យ អ្នក​អាច​ចម្លង​តារាង​មួយ​ដោយ​អូស និង​ទម្លាក់​តារាង​ទៅ​លើ​កុងតឺន័រ​តារាង ។ ប្រអប់ ទ្រង់ទ្រាយ​ប្រភេទ គឺ​ជា​បង្អួច​ទី​បី​នៃ​ប្រអប់ ចម្លង​តារាង ។

Please support us!