រចនា​សន្ទស្សន៍

The Index Design dialog allows you to define and edit the indexes for the current table.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


ការ​រចនា​តារាង

បញ្ជីលិបិក្រម

Displays a list of available indexes. Select an index from the list to edit. The details of the selected index are displayed in the dialog.

លិបិក្រម​ថ្មី

បង្កើត​លិបិក្រម​ថ្មី ។

លុប​លិបក្រម​បច្ចុប្បន្ន

លុប​លិបិក្រម​បច្ចុប្បន្ន ។

ប្តូរ​ឈ្មោះ​លិបិក្រម​បច្ចុប្បន្ន

ប្ដូរឈ្មោះ​លិបិក្រម​បច្ចុប្បន្ន ។

រក្សាទុក​សន្ទស្សន៍​បច្ចុប្បន្ន

រក្សាទុក​លិបិក្រម​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​ក្នុង​ប្រភព​ទិន្នន័យ ។

កំណត់​សន្ទស្សន៍​បច្ចុប្បន្ន​ឡើង​វិញ

កំណត់​លិបិក្រម​បច្ចុប្បន្ន​ឡើងវិញ​ទៅ​ការ​កំណត់​ដែល​វា​មាន​នៅពេល​ដែល​ចាប់ផ្ដើម​ប្រអប់ ។

សេចក្តី​លម្អិត​សន្ទស្សន៍

As soon as you change a detail of the current index and then select another index, the change is immediately passed on to the data source. You can only leave the dialog, or select another index, if the change has been successfully acknowledged by the data source. However, you can undo the change by clicking the Reset Current Index icon.

មានតែ​មួយ​គត់

បញ្ជាក់​ថាតើ លិបិក្រម​បច្ចុប្បន្ន​អនុញ្ញាត​តែ​តម្លៃ​មាន​តែ​មួយ​គត់​ឬអត់ ។ ការ​ធីក​ជម្រើស មាន​តែ​មួយ​គត់ គឺ​ការពារ​ទិន្នន័យ​ចម្លង​ពីការ​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​វាល ហើយ​ត្រូវប្រាកដ​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​របស់​ទិន្នន័យ ។

វាល

តំបន់ វាល បង្ហាញ​បញ្ជី​មួយ​នៃ​វាល​​ក្នុង​តារាង​បច្ចុប្បន្ន ។ អ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើស​វាល​​ច្រើន ។ ដើម្បី​យក​វាល​​មួយ​ចេញ​ពី​ជម្រើស ជ្រើស​ធាតុ​ទទេ​នៅ​ដើម​បញ្ជី ។

វាល​សន្ទស្សន៍

បង្ហាញ​​បញ្ជី​វាល​ក្នុង​តារាង​បច្ចុប្បន្ន ។ អ្នក​អាច​ជ្រើសវាល​ច្រើន ។

លំដាប់​តម្រៀប

Determines the sort order of the indexes.

បិទ

បិទ​ប្រអប់ ។

Please support us!