រចនា​តារាង

In the Table Design window you define new tables or edit the structure of an existing table.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ការ​រចនា​តារាង

បង្អួច​មាន​របារ​ម៉ឺនុយ​​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ។ វា​ក៏​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ថ្មី​ដូច​ខាង​ក្រោមរចនា​សន្ទស្សន៍

តំបន់​កំណត់​​តារាង

តំបន់​នេះ​ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​តារាង ។

ឈ្មោះ​​វាល

Specifies the name of the data field. The database engine may impose restrictions on the length of the table name, and the use of special characters and spaces within the table name.

ប្រភេទ​វាល

Specifies the field type. The available field types are limited by the database engine being used.

ពិពណ៌នា

Specifies an optional description for each field.

ក្បាល​ជួរ​ឈរ​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ខាង​ក្រោម ៖

កាត់

កាត់​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ក្ដារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។

ចម្លង

ចម្លង​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ក្ដារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។

បិទភ្ជាប់

បិទ​ភ្ជាប់​មាតិកា​នៃ​ក្ដារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។

លុប

លុប​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស​។

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក

Inserts an empty row above the current row, if the table has not been saved. Inserts an empty row at the end of the table if the table has already been saved.

កូនសោ​​ចម្បង

If this command has a check mark, the data field is defined as a primary key. By clicking the command you activate/deactivate the primary key definition of the field. The command is only visible if the data source supports primary keys.

លក្ខណសម្បត្តិ​វាល

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​វាល​នៃ​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។

ប្រវែង

Specifies the maximum number of characters allowed for data entry of the corresponding data field including any spaces or special characters.

ខ្ទង់​ទសភាគ

បញ្ជាក់​ចំនួន​ខ្ទង់​ទសភាគ​សម្រាប់​វាល​លេខ ឬ​វាល​ទសភាគ ។

តម្លៃ​លំនាំដើម

បញ្ជាក់​​តម្លៃ​លំនាំដើម​ក្នុង​កំណត់ត្រា​ទិន្នន័យ​ថ្មី ។

ឧទាហរណ៍​​ទ្រង់ទ្រាយ

Displays the format code to assign to the field value that you can select with the ... button.

...

ប៊ូតុង​នេះ​នឹង​បើក​ប្រអប់ ទ្រង់ទ្រាយ​វាល ។

តំបន់​ជំនួយ

Displays a help string or hint defined by the database designer for the given field.

Please support us!