បញ្ចូល /​ ប្តូរ​ពាក្យ​សម្ងាត់

Allows you to enter and confirm a new or changed password. If you have defined a new user, enter the user name in this dialog.

អ្នក​ប្រើ

បញ្ជាក់​ឈ្មោះ​របស់​អ្នក​ប្រើ​ថ្មី ។ វាល​នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​តែ​ក្នុង​ករណី​ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់​អ្នក​ប្រើ​ថ្មី​ម្នាក់ ។

ពាក្យ​សម្ងាត់​ចាស់

Enter the old password here. This field is visible when you have opened the dialog via Change password.

ពាក្យ​​​សម្ងាត់

បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​ថ្មី ។

អះអាង (ពាក្យ​សម្ងាត់)

បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​ថ្មី​ម្ដង​ទៀត ។

Please support us!